Lưu Ý

Giáp Trụ - Set Item - Vũ Khí

Sét Dành Cho: DW-DK-MG-DL-RF

Sét Dành Cho: ELF-SM

Vũ Khí : Kiếm (DK-MG-DL)

Vũ Khí : Giáo (DK)

Vũ Khí : Chùy (DK)

Vũ Khí : Kiếm Quét (MG)

Vũ Khí : Gậy (DW-MG-SM)

Vũ Khí : Cung (ELF)

Vũ Khí : Trượng (DL)

Vũ Khí : Khuyển (SM)

Vũ Khí : Vuốt (RF)

Khiên (DW-DK-MG-DL)