Trạng thái hệ thống nạp thẻ:

Viettel : Thẻ 10k: Bảo trì
Viettel : Thẻ 20k: Bảo trì
Viettel : Thẻ 50k: Duyệt Chậm
Viettel : Thẻ 100k: Duyệt Chậm
Viettel : Thẻ 200k: Duyệt Chậm
Viettel : Thẻ 500k: Duyệt Chậm